I. Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení: Sportovní klub vozíčkářů Sharks (dále jen sdružení)
Sídlo sdružení: Česká 145, 360 01, Karlovy Vary-Tašovice
IČ: 26629429

II. Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

III. Cíl činnosti sdružení Cílem sdružení je:

- činnost sportovního klubu tělesně postižených
- pomoc lidem se zdravotním postižením
- podpora aktivit mladých lidí
- pořádání a organizace kulturních, sportovních a společenských akcí
- publikační a vydavatelská činnost
- informační, osvětová a vzdělávací činnost
- rozvoj spolupráce se zahraničními partnery, především ze zemí Evropské unie

IV. Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo sdružení.
3. Členství vzniká jednomyslným souhlasem předsednictva a dnem přijetí za člena.
4. Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané předsednictvem sdružení.
5. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) vyloučením člena, o kterém rozhodne valná hromada sdružení
e) zánikem sdružení.

V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:

a) podílet se na činnosti sdružení 
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen do orgánů sdružení  
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 
e) na pravidelné informace o hospodaření sdružení.

2. Člen má za povinnost:    

a) dodržovat stanovy sdružení 
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení 
d) zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla zpomalit nebo znemožnit dosažení cílů sdružení.

3. Člen sdružení je povinen platit jednou ročně členské příspěvky ve výši stanovené článkem X., odst. 4 těchto stanov, a to vždy k 1.březnu.

VI. Orgány sdružení Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada
b) předsednictvo
c) revizní komise.

VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně polovina členů sdružení, a to v místě sídla sdružení.

4. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, zaslanou na adresu každého člena. Pozvánka musí obsahovat především místo, datum a čas konání zasedání valné hromady. Pozvánka musí být na adresu člena odeslána minimálně 2 týdny před datem konání zasedání valné hromady.

5. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu 2 let členy předsednictva, včetně předsedy a místopředsedy, a na dobu 2 let členy revizní komise
d) rozhoduje o odvolání členů předsednictva a revizní komise
e) rozhoduje o zrušení členství
f) rozhoduje o zrušení sdružení.

6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Hlasovací právo členů sdružení je rovné.
8. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení a o sloučení s jiným sdružením rozhoduje valná hromada jednomyslným rozhodnutím přítomných členů.

9. O zániku členství ve sdružení rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Člen předsednictva nebo revizní komise je volen a odvoláván nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení, návrh na odvolání člena předsednictva nebo revizní komise může podat kterýkoli ze členů sdružení. Návrh na odvolání člena předsednictva nebo revizní komise se podává při zasedání valné hromady sdružení.

VIII. Předsednictvo

1. Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Předsednictvo má nejméně 3 členy, jsou jimi:

a) předseda
b) místopředseda(ové)
c) člen(ové) předsednictva.

3. Předsednictvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Předsednictvo svolává předseda, nejméně 3x ročně.
5. Předsednictvo zejména:

a) koordinuje činnost sdružení
b) svolává valnou hromadu
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
d) rozhoduje o přijetí za člena sdružení.

6. Předseda a místopředseda(ové) předsednictva zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem, a to každý samostatně.
7. K zajištění činnosti sdružení může předsednictvo zřídit kancelář sdružení.
8. Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomny minimálně dvě třetiny jeho členů.
9. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů, s výjimkou hlasování o vzniku členství ve sdružení, viz čl. IV., odst. 3 těchto stanov.

10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá předsednictvo její pravomoci.

IX. Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který je za svoji činnost odpovědný valné hromadě.
2. Revizní komise má 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

X. Zásady hospodaření

1. Sdružení Sportovní klub vozíčkářů Sharks je nevýdělečným sdružením a jeho příjmy jsou zejména:

a) dary, granty a příspěvky tuzemských a zahraničních subjektů
b) členské příspěvky
c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, tzn. např. poplatky od firem, prodej vstupenek při pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, prodej publikací a brožur a pod.

2. Za hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

3. Při zániku členství ve sdružení nevznikají členovi, jehož členství zaniká, žádné nároky a do té doby poukázané členské příspěvky propadají ve prospěch sdružení.

4. Výše ročního členského příspěvku pro fyzické osoby a právnické osoby zvlášť stanovuje každoročně valná hromada sdružení.

XI. Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není uvedeno jinak platí pro sdružení právní předpisy platné v ČR.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Karlových Varech 28. srpna 2008

Předsednictvo Sportovního klubu vozíčkářů Sharks:

Předseda: Bc. Martin Frous

Místopředseda: Ing. Jan Chlubna

Místopředseda: Jiří Berger

Právě neprobíhá žádná anketa

starší ankety


SponzořiPozvánka na utkání

E. P. C. Managenent
Česká sledge

hokejová liga
2016/2017

PLAY OFF
o 3. místo

Sparta Praha
18. 3. 2017
15:45 hodin
ZS Ostrov

případný 3. zápas 
19. 2. 2017
13:00 hodin
ZS Ostrov
 

stav série 0:0
 


Hledáme nové hráče!

SKV SHARKS
   HLEDAJÍ NOVÉ HRÁČE!!!

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Mediální partneřiSHARKS shop